INCASSOSERVICE

De ervaring leert dat een advocaat vaak meer gedaan krijgt dan een deurwaarder of incassobureau, maar dat crediteuren aarzelen om een “dure advocaat” in te schakelen.

Dankzij de Incassoservice is de drempel om een advocaat in te schakelen fors verlaagd! Niet alleen een ondernemer, ook een deurwaarder of een incassobureau, kan als opdrachtgever gebruik maken van de Incassoservice. De kosten die de incasso met zich meebrengt zijn vooraf heel goed in te schatten op grond waarvan een kosten/baten-analyse snel gemaakt is.

De Incassoservice is resultaatgericht. Bij de eerste brief ontvangt de debiteur een concept-dagvaarding. Op deze manier is het de debiteur direct duidelijk dat het menens is en kan deze zelf kiezen of het op een (voor hem kostbare) gerechtelijke procedure aankomt of dat de vordering wordt voldaan.

De opdrachtgever bepaalt zelf wanneer er voldoende resultaat is bereikt en het traject wordt gestopt. Indien een betalingsregeling wordt afgesproken worden de betalingen door de opdracht­gever geïncasseerd. De opdrachtgever heeft zo volledig inzicht en als de regeling niet wordt nagekomen kan het incassotraject eenvoudig worden hervat.

Hoe werkt het?
Stap 1
De INCASSOSERVICE start altijd met een sommatiebrief waarin een allerlaatste betalingstermijn is genoemd met als bijlage een concept dagvaarding. Indien de debiteur naar aanleiding van de sommatie betaalt bedragen de kosten voor de opdrachtgever:

 • €.500,00 ex BTW (korting indien meer zaken worden aangeboden)

Stap 2
Debiteur betaalt nadat dagvaarding is betekend maar vóór de procedure is gestart:

Kosten voor opdrachtgever:

 • Als bij stap 1 +
 • Deurwaarderskosten, ongeveer €.90,00 ex BTW

Stap 3
Debiteur betaalt nadat de procedure is gestart maar vóór conclusie van antwoord:
Kosten voor opdrachtgever:

 • Als bij stap 2 +
 • Griffierecht

Stap 4
Debiteur betaalt niet nadat de procedure is gestart, debiteur voert geen verweer in de procedure en procedure eindigt met een verstekvonnis:
Kosten voor opdrachtgever:

 • Als bij stap 3
 • In deze situatie zal het verstekvonnis moeten worden geëxecuteerd door een deurwaarder. De kosten van de executie komen voor rekening van de opdrachtgever maar worden zoveel mogelijk verhaald op de debiteur.

Stap 5
Debiteur voert verweer in de procedure:
Te voldoen door opdrachtgever:

 • Als bij stap 3 +
 • De procedure zal op basis van een gereduceerd uurtarief worden gevoerd +
 • Indien de procedure (gedeeltelijk) wordt verloren: proceskosten ter hoogte van minimaal € 250,00

In de situatie dat een vonnis moet worden geëxecuteerd zal een deurwaarder moeten worden ingeschakeld. De kosten van de executie komen voor rekening van de opdrachtgever maar worden zoveel mogelijk verhaald op de debiteur.
Voor het gehele traject geldt:

 • Advisering en begeleiding door een advocaat.
 • Alle door de debiteur betaalde incassokosten, rente, proceskosten etc. zijn bestemd voor de  opdrachtgever.
 • De opdrachtgever draagt het risico ten aanzien van de vraag of de debiteur aan  zijn verplichtingen kan voldoen, maar alle kosten worden zoveel mogelijk verhaald op de debiteur.
 • De opdrachtgever bepaalt wanneer de debiteur “voldoende heeft betaald” en de opdracht wordt beëindigd.
 • Indien gewenst kan conservatoir (derden)beslag worden gelegd een faillissementsrekest worden ingediend of een kort geding worden opgestart.
 • Door derden in rekening gebrachte kosten kunnen tussentijds wijzigen.

Welke bescheiden dienen door de opdrachtgever in ieder geval te worden aangeleverd:

 • Factuur met een duidelijke omschrijving waar deze betrekking op heeft, bijvoorbeeld geleverde diensten of materialen.
 • Afschrift van alle correspondentie met betrekking tot de vordering.
 • Afschrift van de op de factuur betrekking hebbende algemene voorwaarden indien van toepassing.